انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- معرفی مجلات علمی
فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۸/۲۶ | 
AWT IMAGE

http://ipom.journals.pnu.ac.ir

مدیریت سازمان های دولتی ، فصلنامه‌ای است با رویکرد علمی-پژوهشی که با هدف توسعه دانش مدیریت دولتی در کشور، شناسایی مسائل مدیریتی سازمان های عمومی و دولتی ایران، راه‌حل یابی برای آن، بهبود و پیشرفت و توسعه سازمان ها، دستیابی و شیوه‌های مدیریتی کارا و اثربخش در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری تحلیلی در حوزه مدیریت دولتی می نماید.

 

 رسالت:

انتشار دستاوردهای علمی در حوزه مدیریت دولتی و اداره عمومی در راستای تولید علم و ایجاد الگوهای اسلامی ایرانی و بومی در سازمان ها.

 

اهداف:

توسعه دانش مدیریت دولتی کشور.
  1. شناسایی مسائل مدیریتی سازمانهای دولتی ایران و ارائه راه حل برای آنها.
  2. ارتقای سطح دانش صاحبنظران، کارشناسان و علاقمندان رشته مدیریت دولتی.
  3. معرفی دستاوردهای پژوهشی و ایجاد زمینه تبادل اندیشه.
  4. ایجاد زمینه همکاری بیشتر بین پژوهشگران داخل و خارج کشور.
  5. طرح مسائل علمی نو و گسترش مرزهای دانش مدیریت دولتی.
  6. ایجاد روحیه و انگیزه تحقیق در جامعه.
  7. کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی، فنی در ارتباط با تنگناهای نظام اداری کشور و توسعه آن.
  8. کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و تحقیقاتی و همچنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه علمی.

سیاست:

سیاست اصلی نشریه چاپ مقالات علمی - پژوهشی  در حوزه مدیریت  سازمان های دولتی و عمومی در ایران است بدین لحاظ از قبول مقالات ترجمه ای به هر شکل معذور می باشد.

مقاله‌های پژوهشی به مقاله‌ای اطلاق می‌شود که به ارائه یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم یا فناوری که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد، می پردازد و با هدف پیشبرد مرزهای علمی و فناوری ارائه می شود.


نحوه ارزیابی و راهنمای تدوین مقالات

داوری مقاله‌ها بر اساس شاخص‌هایی چون میزان اصالت  موضوع و نیاز جامعه علمی به محتوای مقاله، میزان ارائه نظریه‌های، مدل‌ها و فرضیه‌های بدیع درمقاله، انسجام کلی در نگارش و نظم منطقی ساختار مقاله، قدرت استدلال علمی نویسنده و طرح موضوع و اخذ نتیجه، تناسب روش تحقیق و فنون تحلیل آماری با ماهیت موضوع و فرضیه‌های، کیفیت پیشنهاد راه‌حل های ارائه شده در مقاله، میزان استفاده از منابع  معتبر، مرتبط و کافی درارتباط با موضوع و سهم مقاله در توسعه دانش مدیریت دولتی با حل مسائل مدیریتی سازمان های ایران با بهبود و پیشرفت آنها  و صورت می‌گیرد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.101.76.fa
برگشت به اصل مطلب