انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه مقاله نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.124.644.fa
برگشت به اصل مطلب