انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- کارگاه های آموزشی
کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه آموزشی

گزارش تصویری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.124.646.fa
برگشت به اصل مطلب