انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- کارگاه های آموزشی
گزارش برگزاری کارگاه آموزشی پروپوزال نویسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.124.650.fa
برگشت به اصل مطلب