انجمن علمی مدیریت دولتی ایران- رویدادهای انجمن
همایش ملی تعالی خدمات عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۶ | 

اولین همایش ملی تعالی خدمات عمومی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی مدیریت دولتی ایران:
http://ipaa.ir/find.php?item=1.60.651.fa
برگشت به اصل مطلب